ANG TUNGKOL SA “MULTICULTURAL ENGAGEMENT TASKFORCE” NG LABOR

English – Ελληνικά – हिंदी – Italiano – Español – Tiếng Việt – عربى – 中文 – Pilipino – ਪੰਜਾਬੀ – 한국어

Mula sinimulan ang Racial Discrimination Act in 1973, ang Australian Labor Party (ALP) ay nagsusulong sa patakarang multikultural bilang isang pundasyon ng mga itinatangi at pinagsasamahan sa lipunang Australyano.

Ang ALP ay naglunsad ng isang Multicultural Engagement Taskforce upang mahikayat ang multikultural na Australya na tumulong sa pagbibigay ng impormasyon, sa maraming ibat-ibang mga boses, sa mga patakaran ng Pederal Labor at ang ginagampanang papel ng multikulturalismo sa pagkakaisa sa lipunan at pagkakakilala bilang Australyano.

Ang taskforce ay magsusuri sa mga patakaran na nakakaapekto sa mga komunidad na multikultural, kasama ang: 

  • kalidad ng paggamit sa mga serbisyo ng gobyernong Komonwelt
  • kasalukuyang suporta na ibinibigay sa mga maliliit na negosyo, pagnenegosyo at pagbabago
  • mga balakid at pangangailangan tungkol sa paggamit sa mga serbisyo ng gobyernong Komonwelt (nagpupukos sa mga serbisyong ng pagpapayo para sa multikultural na negosyo)
  • mga pagkakataon ng pakikipag-ugnayan at sosyohan na nag-uugnay ng mga pangkat sa komunidad sa mga serbisyo ng gobyernong Komonwelt.

Sa pagsusuri ng mga bagay na ito, pag-iisipan din ng taskforce ang mas malawak na ginagampanang papel ng gobyernong Komonwelt sa pagkakaroon ng mas nagkakaisa at makatarungang lipunan at ekonomya.

MAGSALITA

Ang inyong pakikisali ay makakatulong sa paghubog ng mga magagandang patakaran ng Labor. Gusto po naming mapakinggan kayo.

Paglalatag ng suhestion

Tinatanggap po namin ang inyong mga suhestion sa anumang porma kasama na ang nakasulat, nasa audio o nasa video. Tinatanggap namin ang inyong mga suhestion sa anumang wika.

Ang mga suhestion ay kailangang napaloob sa isa o mahigit pang paksa na tinutugma ng taskforce at ilagay ang inyong mga detalye na matatawagan.

Maaari ding ipadala ang inyong mga suhestion sa email: [email protected]

MATATAWAGAN

Upang matawagan ang Multicultural Engagement Taskforce ng Labor, mag-email po sa: [email protected]